Centrul Județean de Excelență Ilfov

Rolul Centrului de Excelență și activităţile desfăşurate în cadrul centrului 

• Pregătirea şi dezvoltarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte.
• Centrul de excelenţă asigură, la nivelul fiecărui judeţ/al municipiului Bucureşti, condiţiile de pregătire şi dezvoltare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte.
• Activitatea care se desfăşoară în şi de către centrul de excelenţă este apolitică şi nediscriminatorie şi respectă principiile care guvernează învăţământul preuniversitar şi superior.

Obiectiv principal

Pregătirea elevilor din învățământul gimnazial/liceal pentru performanță

Centrul de excelenta Ilfov

Natura ne aseamăna. Educaţia ne deosebeşte. - Confucius

Obiective specifice

• Constituirea grupurilor de elevi capabili de performanță înaltă, pregătirea și participarea la concursuri și olimpiade cu caracter județean/național/internațional.
• Exploatarea potențialului cadrelor didactice și a elevilor pentru performanță în educație la nivelul județului Ilfov.
• Promovarea valorilor și a performanței în educație

Selecția cadrelor didactice

Selecţia personalului didactic de predare se face pe baza unui portofoliu ce conţine curriculum vitae, documente justificative şi a unui interviu. Sunt selectate cadre didactice care manifestă interes constant faţă de pregătirea de performanţă a elevilor, cu prioritate cele ai căror elevi au obţinut rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri, pe baza criteriilor specifice de selecţie stabilite la nivelul comisiei şi avizate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

Profesorii încadraţi în centrul de excelenţă:
a) contribuie la identificarea şi selectarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte;
b) asigură pregătirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte din grupele pe care le coordonează;
c) proiectează şi aplică un program lunar de activitate, avizat de directorul centrului de excelenţă;


Remuneratie

 

Personalul didactic este remunerat pentru activitatea prestată în cadrul Centrului de Excelență în regim de plata cu ora, pe baza documentelor de prezență.


Selectia elevilor

Selectia elevilor

Selecția elevilor

Selectarea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se face prin utilizarea următoarelor procedee şi instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori şi/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini şcolare, individuale şi colective, teste de inteligenţă, teste de creativitate, teste de aptitudini speciale, analiza activităţii şcolare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri.

Activitati de pregatire a elevilor

Pregatirea elevilor

Activitățile de pregătire a elevilor

Pregătirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se face în grupe de excelenţă, pe ani de studiu şi pe discipline.
Grupele de excelenţă se organizează, anual, pentru:
a) discipline la care se organizează olimpiade naţionale şi internaţionale;
b) activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare.
c) activități care vizează performanțe artistice, altele decât cele care pot fi incluse la lit. a)
d) pregătirea loturilor judeţene/ale municipiului Bucureşti pe discipline/domenii interdisciplinare/ pluridisciplinare/transdisciplinare/arii curriculare.
In funcţie de specificul activităţii, se pot organiza grupe de excelenţă constituite din elevi din ani diferiţi de studiu. 

Desfășurarea activităților de pregătire

Activitatea de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se va desfăşura în filiale ale centrului de excelenţă care au dotarea adecvată. Intr-o filială se pot desfăşura activităţi la una sau mai multe discipline.

Filialele centrului sunt reprezentate de unitățile școlare la nivelul cărora sunt formate grupe de pregătire.

În cazul în care, pe raza unei localități sunt mai multe școli la nivelul cărora se constituie grupe de pregătire, se poate considera filială, unitatea care dispune de spațiu corespunzător și de dotările necesare desfășurării activităților.

Activitatea de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte se poate desfăşura şi on-line.

Numărul orelor/săptămână se împarte, după caz, între teorie şi practică.

Programele de pregătire a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte sunt publice, aplicabile la nivelul fiecărei filiale, în funcție de specificul acesteia.

Nivel de școlarizare

Activitățile de pregătire se adresează atât nivelului gimnazial, cât și celui liceal.
În funcție de numărul de participanți, activitățile de pregătire pot fi organizate pentru ambele niveluri și/sau doar pentru unul dintre acestea. 

© Copyright 2020 Centrul de Excelenta Ilfov. Toate drepturile rezervate.

Mobirise web page creator - Get now